Hudba pomáhá

„Raná péče pomáhá rodinám v jejich vlastním prostředí“

O rodinu Doležalových, které v letošním roce pomáháme, se stará raná péče. Ne každý ale tuší, co tahle služba vlastně obnáší a pro koho je určená. O tom, jak raná péče funguje, jak probíhá spolupráce s podporovanou rodinou a jaké služby jsou dostupné v našem regionu, nám povyprávěla poradkyně rané péče Tereza Smolková ze Společnosti pro ranou péči, která pracuje v pobočce pro zrak v Olomouci.
Co je to raná péče, kdo je její cílovou skupinou a jaké služby poskytuje?

Raná péče je terénní sociální služba, která je určená pro rodiny dětí s postižením či ohroženým vývojem nebo předčasně narozené děti, a to od narození do 7 let věku. Základem služby jsou pravidelné konzultace poradkyně s rodiči nebo zákonným zástupcem v jejich rodinném prostředí. Důležité je také zmínit, že služba je pro rodinu vždy bezplatná.

Jakou pomoc a v jakých oblastech může raná péče lidem nabídnout?

Oblastí možné podpory je mnoho, nejvíce ale většinou rodiny oceňují, že mají svého člověka, na kterého se mohou obrátit v podstatě s čímkoliv, co se týká výchovy a péče o dítě s postižením. Často děláme i krizovou intervenci.

V jakém momentě je možné říct, že raná péče naplnila své poslání?

Jde určitě o chvíli, kdy rodiče vědí, jak mají se svým dítětem pracovat a přistupovat k němu. Zároveň platí, že jsou srozuměni s tím, na koho se mohou v případě potřeby obrátit, a mají zajištěny kontakty na další potřebné odborníky či instituce.

Kdo ranou péči zřizuje?

Ranou péči nezřizuje žádná státní organizace, ale je zřizována různými poskytovateli sociálních služeb. Společnost pro ranou péči je tedy nestátní neziskovou organizací, která prostřednictvím svých poboček poskytuje ranou péči napříč Českou republikou.

Jak je raná péče financována?

Přestože stát zákonem garantuje službu rané péče všem potřebným zdarma, nezřizuje žádnou organizaci, která by tuto službu poskytovala. Všechny služby rané péče jsou tedy poskytovány nestátními neziskovými organizacemi, které jsou však z veřejných zdrojů financovány jen zhruba ze 70 procent.

Abychom službu mohli poskytovat v celém rozsahu a zdarma, musíme si zbytek finančních prostředků sehnat sami. Proto jsou pro nás nezastupitelní všichni naši partneři a donátoři, ať už jsou to různé nadace, firmy nebo individuální dárci. Velmi si veškeré podpory vážíme. Bez těchto finančních prostředků bychom nemohli pořádat akce pro rodiny, pořizovat pomůcky a někdy bychom ani nezajistili provoz pobočky.

Kolik poboček rané péče v České republice existuje? Jsou všechny stejné?

Společnost pro ranou péči je u nás pouze jedna, ale poskytovatelů rané péče je zhruba 50. Organizace, které poskytují služby rané péče, se pak liší zaměřením na různé cílové skupiny, což znamená, že se věnují třeba rodinám dětí s postižením zraku a sluchu, s tělesným a mentálním postižením nebo s poruchou autistického spektra.

Konkrétně naše organizace, která je známá jako Společnost pro ranou péči, je rozčleněna na sedm poboček a primárně se věnujeme dětem se zrakovým a kombinovaným postižením. Dvě z našich poboček se ovšem specializují na děti s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením a na děti s poruchami autistického spektra.

Jaké služby rané péče jsou dostupné v Pardubickém kraji?

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, poskytuje v Pardubickém kraji službu rané péče ve správním obvodu obcí Vysoké Mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Králíky, Lanškroun a Moravská Třebová. Pokud rodina bydlí v jiné části kraje, odkazujeme ji na jiného poskytovatele – nejčastěji Ranou péči Pardubice nebo Edu Praha. Rodinám spadajícím do naší působnosti poskytujeme veškeré naše služby, tak jako v ostatních krajích, kde působíme.

Podle čeho rodina pozná, na kterou ranou péči se má obrátit?

Každá pobočkám má danou svoji působnost – celý kraj, více krajů nebo třeba jenom jejich části. Na našich webových stránkách jsou dohledatelné všechny potřebné informace. Pokud si rodina není jistá, stačí zkontaktovat kteroukoli pobočku a její pracovníci rodinu vždy navedou správným směrem a poskytnou jí potřebné informace nebo kontakt na jinou pobočku.

Jak se rodiny o rané péči nejčastěji dozvídají?

Nejčastěji to bývá od lékařů, což v případě Doležalových byl konkrétně oční lékař, ale může to být také neurolog nebo třeba fyzioterapeut. Také se nám stává, že si nás rodiče najdou sami na internetu, slyší o nás od jiných rodičů třeba v lázních nebo informace získají na sociálních sítích.

Přijde vám osvěta ohledně existence rané péče dostatečná? Co je potřeba zlepšit?

Víme, že osvěta dostatečná určitě není, a snažíme se situaci změnit. V letošním roce jsme například pořádali první mezinárodní konferenci Evropské asociace rané péče EURLYAID, jíž se účastnilo 515 odborníků ze 149 organizací z 23 zemí. Osvětu provádíme také v rámci různých akcí pro širokou veřejnost a snažíme se spolupracovat s médii. Zároveň se snažíme rozvíjet spolupráci s odbornou veřejností, například s lékaři nebo jinými profesionály, kteří se věnují handicapovaným dětem.

Stalo se vám někdy, že se rodina dozvěděla o vaší službě zbytečně pozdě?

Ano, bohužel se stává, že se na nás rodina obrátí až ve chvíli, kdy je dítěti třeba 6 a půl roku, a my pak máme velmi málo času na to, abychom s nimi pracovali. Tato situace je někdy způsobena tím, že se o nás rodiče nedozví včas, ale v mnoha případech je příčinou také nedostatečná kapacita rané péče.

V roce 2022 jsme iniciovali průzkum dostupnosti rané péče v České republice, do kterého se zapojilo 44 ze 49 poskytovatelů rané péče. Výsledky byly alarmující. Kapacita rané péče totiž v době průzkumu postačovala pouze pro 14 procent potřebných dětí. Zejména z finančních důvodů ji nicméně není možné navýšit.

Jací odborníci jsou součástí vašeho týmu a co je jejich úkolem?

Základem našeho týmu je šest poradkyň rané péče. Jedná se o pracovnice s vysokoškolským vzděláním v oboru sociální práce nebo speciální pedagogiky, což je jedna z podmínek podle zákona o sociálních službách. V případě rané péče je to však pouze základní předpoklad, protože je potřeba, aby poradkyně absolvovaly i další odborné vzdělávání podle druhu poskytované služby.

Tři z našich poradkyň jsou zároveň instruktorkami stimulace zraku a mimo poradenskou činnost se věnují funkčnímu vyšetření zraku, které se provádí při vstupu do služby. V případě našeho týmu se jedná o poradkyně s dlouholetými zkušenostmi. Služebně nejmladší kolegyně u nás působí pět let.

Jak se u vás konkrétně pracuje s rodinou, která se na ranou péči obrátí?

Na úplném začátku do rodiny zajedeme na kratší informační schůzku, kde představíme naši službu, popíšeme, jak fungujeme, a domluvíme se s rodiči na vstupním jednání, které máme spojené s funkčním vyšetřením zraku. Je to jediný okamžik, kdy potřebujeme, aby rodiče dojeli k nám na pobočku, jinak služba probíhá většinou doma v rodině.

Na funkčním vyšetření zraku instruktorka stimulace zraku zjišťuje pomocí hry, ale i standardizovaných testů úroveň zrakových reakcí dítěte a na základě výsledků doporučuje vhodnou velikost hraček, jejich kontrast a podobně. Pokud se na vyšetření zjistí, že dítě spadá do naší cílové skupiny, rodiče chtějí službu využívat a máme volnou kapacitu, podepisujeme s rodinou smlouvu a její přílohy.

Rodina se následně domlouvá se svou poradkyní na první konzultaci, a služba se tímto „rozjíždí“. Kromě konzultace v rodině pak mohou být rodiče v kontaktu s poradkyní také prostřednictvím emailu a telefonicky, takže nemusí čekat na její příjezd.

Co rodiče většinou nejvíce zajímá?

Rodiče na začátku obvykle uvádějí, že by chtěli vědět, jak dítě vidí, jak si s ním hrát a s čím nebo jak upravit domácí podmínky, aby byly pro jejich dítě vhodné. Kromě toho se zajímají také o to, co mohou pro jeho rozvoj dále udělat a na koho se obrátit.

Jak časté jsou návštěvy rané péče v rodině?

Poradkyně dojíždí za rodinou jednou za 1–3 měsíce dle domluvy a potřeb rodiny. Na začátku to zpravidla bývá častěji a při ukončování už je většinou četnost menší. Vždy by to ale měly být minimálně 4 konzultace ročně, jinak ztrácí služba kontinuitu a smysl.

Kde probíhají schůzky pracovníka s rodinou?

Raná péče je terénní služba, takže většina konzultací probíhá doma v rodině. Vždy se ale snažíme přizpůsobit potřebám konkrétní rodiny. Zvládáme tedy i konzultace na chatě, u babičky nebo třeba na hřišti kvůli prostorové orientaci. Také pomáháme rodině s výběrem toho nejvhodnějšího předškolního či školního zařízení a s adaptací dítěte v něm. Běžně s rodiči jedeme do školky nebo je doprovázíme při jednání s řediteli, úřady a podobně.

Co se děje, když je dítěti 7 let a spolupráce s ranou péčí skončí?

Žádná navazující služba podobného typu jako raná péče u nás bohužel neexistuje. Dítě fakticky přechází pod školský systém, takže rodině předáváme ke konci služby kontakt na speciálně pedagogická centra, která by jim měla pomoci se školní docházkou, s případným asistentem pedagoga, s úpravou prostředí ve škole a podobně. Na tento přechod se samozřejmě snažíme rodinu připravovat dopředu a službu ukončit s tím, že rodina má kompetence a zvládá situaci bez nás.

Pořádá raná péče nějaké události pro podporované rodiny?

Pravidelně pořádáme akce, na kterých se mohou rodiny potkat a sdílet své radosti, starosti i zkušenosti. Dvakrát ročně vždy na jaře a na podzim chystáme akci s názvem Plaváček, v jejímž rámci poskytujeme rodinám ukázkové hodiny plavání. Na začátku léta se pak rodiny schází na Zahradní slavnosti, kde spolu mohou strávit příjemný čas.

Kromě toho opakovaně organizujeme Snoezelen setkání, kde mohou rodiče s dětmi relaxovat v multisenzorickém centru. Na závěr roku potom s rodinami vždy trávíme příjemné chvíle na Adventním setkání. Každoročně také pořádáme velmi oblíbený víkendový pobyt, kde si rodiny mohou užít spoustu aktivit (fyzioterapii, masáže, plavání, saunování, muzikoterapii nebo terapii tancem).

Máte i nějaký den otevřených dveří pro veřejnost?

Každý rok pořádáme ve spolupráci s jinými poskytovateli takzvaný Týden rané péče, kdy se konají dny otevřených dveří, přednášky pro studenty, akce pro veřejnost a podobně. Na příští rok se akce chystají v termínu 13.–19. května 2024. Program bude k dispozici na našich webových stránkách www.ranapece.cz. Naši práci ale všem příznivcům rané péče rádi přiblížíme i kdykoliv jindy během roku, a pokud budou mít zájem, ukážeme jim i naše pracoviště.